Wybierz język

Regulamin karty rabatowej „Poznaj okolicę z rabatem!”

I. Opis promocji.

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z karty rabatowej – Poznaj okolicę z rabatem! (dalej jako: „Karta”).
 2. Organizatorem promocji i wydawcą Karty jest spółka pod firmą Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. Jaworska 11, 53-612 Wrocław (dalej jako: „Organizator”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000030117, NIP 8960000701, REGON: 930778024, kapitał zakładowy i wpłacony 30.108.257,72 zł.
 3. Partnerami projektu Karty są sklepy i punkty usługowe w zlokalizowane w pobliżu inwestycji z mieszkaniami na wynajem zrealizowanymi przez Vantage Development S.A. (dalej jako: „Inwestycje”) oferowanymi pod marką Vantage Rent we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi.
 4. Kartę otrzymuje najemca lokalu mieszkalnego w Inwestycji, który zawarł umowę najmu z następującymi spółkami: TAG Residential Real Estate sp. z o.o oraz spółkami z grupy kapitałowej Vantage Development: VD Rent Wrocław 1 spółka z o.o., VD Rent Wrocław 2 spółka z o.o., TAG Residential Real Estate 2 sp. z o.o., VD Rent Poznań 1 sp. z o.o., VD Rent Łódź 1 sp. z o.o. oraz zaakceptował niniejszy Regulamin i w ten sposób wyraził zgodę na otrzymanie Karty za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazując adres e-mail (zamówił Kartę za pośrednictwem poczty elektronicznej), dalej: „Posiadacz Karty”.
 5. Karta uprawnia Posiadacza Karty do uzyskania rabatów oferowanych przez partnerów Karty w okresie ważności Karty.
 6. Lista partnerów projektu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: vantagerent.pl/vantageclub. Organizator będzie aktualizował listę partnerów i rabatów na stronie internetowej.
 7. Każdy Posiadacz Karty zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

II. Zasady korzystania z Karty.

 1. Warunkiem otrzymania Karty jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w Inwestycji.
 2. Karta jest wydawana bezpłatnie.
 3. Karta zostanie przekazana w postaci dokumentu w formacie pliku *PDF na adres poczty elektronicznej Posiadacza Karty. Adres ten musi być zgodny z adresem zarejestrowanym w systemie Organizatora.
 4. Posiadacz Karty ma prawo legitymować się tylko własną kartą i nie może jej udostępniać osobom trzecim.
 5. Karta jest ważna tylko w okresie obowiązywania umowy najmu lokalu mieszkalnego w Inwestycji.
 6. Karta jest wydawana jednorazowo.
 7. Karta obowiązuje we wszystkich punktach deklarujących uczestnictwo w projekcie, jako partner.
 8. Z uprawnień do rabatów wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie.
 9. Karta nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Karta nie podlega obrotowi handlowemu.
 11. Posiadacz Karty ma obowiązek każdorazowego okazania Karty partnerowi na ekranie smartfona, tabletu albo innego urządzenia mobilnego.
 12. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości rabatów, jakie umożliwia Karta, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora w siedzibie spółki, listownie na adres: ul. Jaworska 11, 53-612 Wrocław, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres strefa.najemcy@vantagerent.pl. Reklamacje dotyczące jakości towarów oraz usług nabytych z wykorzystaniem Karty należy kierować bezpośrednio do Partnerów.

 

III. Postanowienia dotyczące Partnerów

 1. Partnerzy przystępujący do projektu Karty zobowiązują się do udzielenia oferty promocyjnej określonej na mocy odrębnych porozumień zawartych z Organizatorem.
 2. Organizator zobowiązuje się do promocji partnera oraz jego oferty na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.

 

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zmiany regulaminu Posiadacze Karty będą informowani o zaistniałych zmianach poprzez stronę vantagerent.pl/vantageclub oraz za pośrednictwem platformy EBOK. Posiadaczowi Karty przysługuje prawo do rezygnacji w udziale w programie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie regulaminu pisemnie na adres: ul. Jaworska 11, 53-612 Wrocław, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: strefa.najemcy@vantagerent.pl
 3. Administratorem danych osobowych na potrzeby realizacji regulaminu promocji oraz rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych jest Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612), przy ulicy Jaworskiej 11.
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: nr telefonu: (+ 48) 71 78 600 16, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres wynajmowanego lokalu  oraz adres e-mail.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji regulaminu promocji i przekazania Karty (działania niezbędne do realizacji umowy) zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) oraz w celu wykonania obowiązku nałożonego na Organizatora wynikającego z przepisów prawa w postaci rozpatrzenia reklamacji – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora w postaci dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu przesłania Karty w formacie *pdf.

Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Organizatora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Administrator danych informuje, że dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

 1. Administratorom oraz dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych na rzecz Spółki,
 2. Przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji oraz niszczenia dokumentów,
 3. Kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora
 4. Podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania promocji oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 RODO.

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod nr telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl albo pocztą na adres spółki.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

? Menu