Wybierz język

Obowiązek informacyjny RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w grupie kapitałowej Vantage Development wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vantage Development S.A. albo spółka z grupy kapitałowej Vantage Development (lista spółek):
1.z którą zawarli Państwo umowę albo prowadzą negocjacje przed zawarciem umowy,
2.której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
3.z którą utrzymują Państwo kontakty służbowe lub biznesowe,
4.do której skierowali Państwo korespondencję albo złożyli reklamację.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem, otrzymania oferty handlowej, utrzymywania kontaktów służbowych i biznesowych, uzyskania odpowiedzi na korespondencję, albo rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez Administratora ww. czynności.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane kontaktowe Administratora: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław, nr tel. (+48 71) 78 600 00, fax (+48 71) 78 600 01, adres e-mail: biuro@vantage-sa.pl (dalej: „Administrator”).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: nr telefonu: + 48 71 78 600 16, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl.

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

1. dla klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę deweloperską, przedwstępną, umowę o wykonanie zmian lokatorskich, umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu, umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub usługowego: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, stan cywilny, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, Numer Identyfikacji Podatkowej, adres e-mail oraz numer telefonu,
2. dla klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę najmu lokalu mieszkalnego albo usługowego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, Numer Identyfikacji Podatkowej, adres e-mail oraz numer telefonu, w przypadku zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego dodatkowo: seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, stan cywilny, imiona rodziców,

3. dla kontrahentów innych niż wymienieni w pkt 1 i 2): imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa i adres siedziby firmy, adres dla doręczeń, numer NIP lub PESEL, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail,

4. dla potencjalnych klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

5. dla osób z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

6. dla nadawców korespondencji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nazwa i adres siedziby firmy, adres e-mail, numer telefonu,

7. dla osób składających reklamacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nazwa i adres siedziby firmy, adres e-mail, numer telefonu.

2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:

1. dla klientów, dla klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę deweloperską, przedwstępną, umowę o wykonanie zmian lokatorskich, umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu, umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub usługowego

– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
– realizacja obowiązku prawnego obciążającego Administratora wynikającego z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci marketingu produktów własnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
2. dla klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę najmu lokalu mieszkalnego albo usługowego:

–  wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej najemcy lokalu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
– udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie uzyskania przez Administratora certyfikatu zdolności finansowej najemcy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
– realizacja obowiązku prawnego obciążającego Administratora wynikającego z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci w postaci marketingu produktów własnych, badania opinii klientów na temat świadczonych usług oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

– realizacja obowiązku prawnego obciążającego Administratora wynikającego z przepisów prawa w zakresie weryfikacji statusu podatnika w podatku VAT – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w przypadku najmu lokali usługowych),
3. dla kontrahentów innych niż wymieni w pkt a) i b) powyżej:
– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci marketingu produktów własnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
– realizacja obowiązku prawnego obciążającego Administratora wynikającego z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
– realizacja obowiązku prawnego obciążającego Administratora wynikającego z przepisów prawa w zakresie weryfikacji statusu podatnika w podatku VAT – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4. dla potencjalnych klientów:
– udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
– podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
5. dla osób, z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe:
– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci utrzymywania kontaktów oraz prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
6. dla nadawców korespondencji:
– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci utrzymywania kontaktów oraz prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
7. dla osób składających reklamacje:
– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
– realizacja obowiązku prawnego obciążającego Administratora wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy oraz rękojmi z tytułu najmu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Odbiorcy danych osobowych.

Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
1.Upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
2.Generalnym wykonawcom inwestycji oraz przedsiębiorcom wykonującym roboty budowlane na inwestycjach realizowanych oraz zakończonych przez Administratora,
3.VD Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław,
4.Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław,
5.VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław,
6.Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych,
7.Przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
8.Przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia i badania ksiąg rachunkowych,
9.Przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji oraz niszczenia dokumentów,
10.Doradcom podatkowym, kancelariom prawnym oraz notarialnym świadczącym usługi prawne,
11.Administratorom oraz zarządcom nieruchomości,
12.Zakładom ubezpieczeń oraz pośrednikom ubezpieczeniowym w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej najemcy,
13.Przedsiębiorcom świadczącym usług badania zdolności finansowej potencjalnego najemcy,
14.Przedsiębiorcom świadczącym usługi udostępniania podpisu elektronicznego w celu zawarcia umowy najmu,
15.Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości oraz komornikom sądowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

4. Okresy przechowywania danych osobowych:

1. W przypadku klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę deweloperską, przedwstępną, umowę o wykonanie zmian lokatorskich, umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu albo umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub usługowego – przez okres 7 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego lub usługowego w inwestycji,
2. W przypadku klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę najmu lokalu mieszkalnego albo usługowego – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie, rozwiązanie albo wygaśnięcie umowy najmu zawartej z Administratorem,
3. W przypadku pozostałych kontrahentów – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie, rozwiązanie albo wygaśnięcie umowy zawartej z Administratorem,
4. W przypadku potencjalnych klientów – do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 2 lat do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wyrażenie zgody albo złożenie zapytania ofertowego,
5. W przypadku osób, z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe – do zakończenia współpracy z Administratorem,
6. W przypadku nadawców korespondencji – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano korespondencję,
7. W przypadku osób składających reklamacje – przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

5. Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych:

1.Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2. Prawo dostępu do treści danych osobowych – art. 15 RODO,
3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO,
4. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO,
5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
6. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – art. 20 RODO – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO albo w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – art. 21 RODO,
W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod nr telefonu: + 48 71 786 00 16, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl albo pocztą na adres Administratora.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

? Menu