Wybierz język

Regulamin ankiety – badanie opinii

Regulamin ankiety „Podziel się swoją opinią na temat mieszkania Vantage Rent!”

(zwany dalej „Regulaminem”)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia ankiety „Podziel się swoją opinią na temat mieszkania Vantage Rent!” (zwanej dalej „Ankietą”).
 2. Ankieta przeprowadzana jest odpowiednio dla danego Uczestnika (zgodnie z definicją z pkt. 4 niniejszego paragrafu) przez firmę VD Rent Wrocław 1 sp. z o.o. z siedzibą: CU Office bud. B, ul. Jaworska 11, 53-612 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000849795, posiadającą NIP 8992882348 oraz REGON 386513499 o kapitale zakładowym w wysokości 550.000,00 zł oraz VD Rent Wrocław 2
  z o.o. z siedzibą: CU Office bud. B, ul. Jaworska 11, 53-612 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000887027, posiadającą NIP 8992894587 oraz REGON 388320445 o kapitale zakładowym w wysokości 1.227.550,00 zł (zwanymi dalej z osobna i łącznie „Organizatorem”), w zależności z którą z tych firm Uczestnik (zgodnie z definicją z pkt. 4 niniejszego paragrafu) zawarł umowę najmu, o której mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Ankieta jest narzędziem do badania poziomu satysfakcji osób fizycznych będących stronami umów najmu lokali zawartych z danym Organizatorem, które jednocześnie zawarły umowę (polisę) OC dot. wynajmowanego lokalu, i do których został wysłany przez danego Organizatora, w związku z zawarciem umowy najmu, link z dostępem do platformy „ebok” (zwane dalej „Najemcami”) – zastrzega się, że podane w niniejszym punkcie okoliczności muszą w stosunku do danej osoby fizycznej (Najemcy) wystąpić łącznie.
 4. Uczestnikami Ankiety mogą być wyłącznie Najemcy w rozumieniu niniejszego Regulaminu (zwani dalej „Uczestnikami”). Uczestnikiem Ankiety nie może być osoba, która tylko faktycznie korzysta z lokalu będącego przedmiotem umów najmu, o których mowa w pkt. 3 powyżej, a nie jest Najemcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu, i nie spełnia przesłanek określonych
  w pkt. 3 niniejszego paragrafu. Ankieta będzie przeprowadzana w okresie od dnia 10.01.2022 do dnia 19.01.2022 roku.
 5. Ankieta będzie przeprowadzona za pośrednictwem formularza sporządzonego w systemie Microsoft Forms.
 6. Uczestnictwo w Ankiecie jest nieodpłatne.
 7. Uczestnictwo w Ankiecie jest dobrowolne.
 8. Udział w Ankiecie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie.
 9. Uczestnikami Ankiety nie mogą być pracownicy Organizatora.
 10. Przystąpienie do Ankiety jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
  w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Ankiecie.
 11. Ankieta przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Uczestnik zobowiązuje się nie dokonywać zbycia prawa do Uczestnictwa w Ankiecie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do E-karty, o której mowa w § 2 pkt. 5 poniżej, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu.
 13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Ankiety.

§2

Przeprowadzenie Ankiety, warunki uzyskania i wykorzystania E-karty

 

 1. Ankieta zostanie udostępniona Uczestnikowi za pośrednictwem adresu email jaki został przekazany przez Uczestnika Organizatorowi w związku z zawartą przez Uczestnika
  i Organizatora umową najmu, o której mowa w § 1 pkt. 3 powyżej.
 2. Ankieta zostanie przekazana do Uczestników pierwszego dnia okresu trwania Ankiety,o którym mowa w § 1 pkt. 5 powyżej. Ankieta będzie przekazywana tego dnia sukcesywnie, zgodnie z alfabetyczną listą Uczestników poczynając od godziny 11:00.
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za przerwy w dostawach Internetu, prądu, ani za inne wszelkie inne zdarzenia skutkujące opóźnieniem w otrzymaniu linku do Ankiety.
 4. Każdy Uczestnik może wypełnić Ankietę tylko jeden raz przez cały czas trwania Ankiety,o którym mowa w § 1 pkt. 4 powyżej.
 5. 150 Uczestników (łącznie, niezależnie od Organizatora), którzy jako pierwsi wypełnią Ankietę otrzymają e-kartę prezentową Empik o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) do wykorzystania w sklepie internetowym Empik.com wyłącznie na produkty opisane „oferta empik.com” (zwaną dalej „E-kartą”).
 6. E-karta jest to wirtualna karta płatnicza „na okaziciela” ważna przez okres 12 miesięcy od dnia wskazanego przez Organizatora w wiadomości email, za pośrednictwem której Uczestnik otrzyma E-kartę od Organizatora. E-karta zostanie przesłana przez Organizatora Uczestnikom, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w formie 10 znakowych kodów alfanumerycznych, za pośrednictwem adresu mailowego, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.
 7. E-karty nie można wymienić na żaden ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8. Warunkiem otrzymania E-karty jest prawidłowe wypełnienie Ankiety maksymalnie jako kolejny sto pięćdziesiąty Uczestnik (łącznie, niezależnie od Organizatora), podanie na końcu Ankiety adresu mailowego zgodnego z tym podanym danemu Organizatorowi w związku z zawartą umową najmu oraz przesłanie Ankiety za pośrednictwem formularza Microsoft Forms otrzymanego z adresu Organizatora (ankiety@vantagerent.pl)
 9. E-karta zostanie dostarczona Uczestnikowi przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionej Ankiety przez danego Uczestnika, w szczególności z zachowaniem warunków określonych w punkcie 8 niniejszego paragrafu.
 10. O otrzymaniu E-karty Organizator poinformuje Uczestnika mailowo na adres email wskazany Organizatorowi przy zawieraniu umowy najmu.
 11. W celu skorzystania z E-karty oprócz spełnienia przesłanek, o których mowa pkt. 5 i 8 niniejszego paragrafu, wymagane jest dokonanie zakupów produktów oznaczonych jako „oferta empik.com” za pośrednictwem Empik.com, w okresie ważności E-karty, wpisanie 10 znakowego kodu alfanumerycznego (otrzymanego od Organizatora) podczas zakupów we wskazanym przez Empik.com formularzu zamówienia.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w możliwości wykorzystania E-karty leżące po stronie Empik.com.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: ankiety@vantagerent.pl.
 2. W temacie wiadomości należy wpisać „Ankieta satysfakcji”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
 5. Czas trwania Ankiety może ulec zmianie poprzez jego wydłużenie przez Organizatora. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o nowym terminie poprzez ogłoszenie przesłane na adresy mailowe Uczestników, o których mowa w §2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

? Menu