Wybierz język

Regulamin ankiety – badanie opinii

 

Regulamin ankiety „Podziel się swoją opinią na temat mieszkania Vantage Rent!”
(zwany dalej „Regulaminem”)

§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia ankiety „Podziel się swoją opinią na temat mieszkania Vantage Rent!” (zwaną dalej „Ankietą”).
2. Ankieta przeprowadzana jest przez firmę Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 11 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000030117, posiadającą NIP 8960000701 oraz REGON 930778024 zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Ankieta jest narzędziem do badania poziomu satysfakcji osób fizycznych będących stronami umów najmu zawartych z Organizatorem (zwane dalej „Najemcami”).
4. Uczestnikami Ankiety mogą być wyłącznie Najemcy (zwani dalej „Uczestnikami”). Uczestnikiem Ankiety nie może być osoba, która faktycznie korzysta z lokalu będącego przedmiotem umów najmu, o których mowa w pkt. 5 powyżej, a nie jest Najemcą
w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
5. Ankieta będzie przeprowadzana w okresie od dnia 1.06.2023 do dnia 30.06.2023.
6. Ankieta będzie przeprowadzona za pośrednictwem formularza sporządzonego w systemie Microsoft Forms.
7. Uczestnictwo w Ankiecie jest nieodpłatne.
8. Uczestnictwo w Ankiecie jest dobrowolne.
9. Udział w Ankiecie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie.
10. Uczestnikami Ankiety nie mogą być pracownicy Organizatora.
11. Przystąpienie do Ankiety jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Ankiecie.
12. Ankieta przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Uczestnik zobowiązuje się nie dokonywać zbycia prawa do Uczestnictwa w Ankiecie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do Bonu, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu.
14. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Ankiety.

 

§2.

1. Ankieta zostanie udostępniona Najemcy za pośrednictwem adresu email jaki został przekazany przez Najemcę Organizatorowi w związku z zawartą przez Najemcę i organizatora umową najmu.
2. Organizator nie jest odpowiedzialny za przerwy w dostawach Internetu, prądu, czy za inne zdarzenia skutkujące opóźnieniem w otrzymaniu linku do Ankiety.
3. Każdy Uczestnik może wypełnić Ankietę tylko jeden raz przez cały czas trwania Ankiety, o którym mowa w punkcie 2 poniżej.
4. 150 Uczestników, którzy jako pierwsi wypełnią Ankietę otrzymają e-kartę podarunkową o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)do wykorzystania w sklepie internetowym Empik.com; zwaną dalej „Bonem”.
5. Bonu nie można wymienić na żaden ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
6. Bon zostanie przekazany Uczestnikom, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu za pośrednictwem adresu mailowego, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu w formie kodu.
7. Warunkiem otrzymania Bonu jest wypełnienie ankiety i podanie adresu mailowego zgodnego z tym podanym Organizatorowi w związku z zawartą umową najmu.
8. Bony zostaną dostarczone Uczestnikom przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionej Ankiety przez danego Uczestnika.
9. O otrzymaniu Bonu Organizator poinformuje uczestnika mailowo na adres email wskazany zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.
10. Bon jest ważny przez okres 12 miesięcy.
11. Skorzystanie z Bonu wymaga wpisanie kodu do formularza podczas składania zamówienia na stronie internetowej Empik.com.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w możliwości wykorzystania Bonu leżące po stronie salonów Empik lub Empik.com.

§3.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Ankiety jest spółka, z którą zawarli Państwo umowę najmu.
2. Dane osobowe Uczestników w postaci adresu mailowego będą przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na badaniu satysfakcji klientów z oferowanego produktu oraz w celach związanych z wydaniem Bonu.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) Upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
b) Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. Jaworska 11, 53-612 Wrocław;
c) VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Jaworska 11, 53-612 Wrocław,
d) Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych,
e) Przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
f) Przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia i badania ksiąg rachunkowych,
g) Przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji oraz niszczenia dokumentów,
h) Doradcom podatkowym, kancelariom prawnym oraz notarialnym świadczącym usługi prawne.
5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
6. Uczestnikom przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

§4.

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: wiadomosci@vantagerent.pl
2. W temacie wiadomości należy wpisać „Ankieta satysfakcji”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
5. Czas trwania Ankiety może ulec zmianie poprzez jego wydłużenie przez Organizatora. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o nowym terminie poprzez ogłoszenie przesłane na adresy mailowe Uczestników, o których mowa w ust.1 §2 niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

? Menu