Wybierz język

Regulamin płatności elektronicznych

Regulamin płatności elektronicznych VD RENT LÓDŹ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Blue Media – podmiot świadczący obsługę płatności online, tj. spółka pod firmą Blue Media S.A. z siedzibą: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; REGON: 191781561, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050;
2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z usługodawcą umowę rezerwacyjną albo umowę najmu lokalu;
3) Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.vantagerent.pl;
4) Usługodawca – spółka pod firmą VD RENT LÓDŹ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław, zarejestrowaną w REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW prowadzony przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr 0000848412, NIP: 8992881952, REGON: 386454940, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 (w całości wpłaconym), która zawarła z Klientem umowę rezerwacyjną albo umowę najmu lokalu.

§ 2. Postanowienia wstępne.

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi w oparciu o zawierane z nimi umowy najmu oraz umowy rezerwacyjne lokali.
2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie umów zawieranych z Klientami są odpłatne.
3. Usługodawca umożliwia Klientom dokonanie płatności opłaty rezerwacyjnej, kaucji pieniężnej oraz czynszów najmu wynikających z umowy rezerwacyjnej albo umowy najmu lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu metod płatności elektronicznych opisanych w § 4 poniżej. Umowa rezerwacyjna oraz umowa najmu będą zawierane w formie pisemnej lub elektronicznie.
4. Płatności za usługę będą dokonywane w następujący sposób:
1) Usługodawca przesyła Klientowi na jego adres poczty elektronicznej lub udostępnia w systemie Usługodawcy na koncie Klienta, potwierdzenie dokonania rezerwacji lokalu albo potwierdzenie zawarcia umowy najmu lokalu, zawierające kwotę opłaty rezerwacyjnej, kwotę kaucji albo kwotę czynszu, w wysokościach ustalonych w umowie rezerwacyjnej albo umowie najmu, wraz z linkiem do dokonania płatności elektronicznej,
2) Klient po użyciu przesłanego lub udostępnionego przez Usługodawcę linku zostanie przekierowany do strony operatora płatności Blue Media w celu wyboru jednej z metod płatności elektronicznych opisanych w § 4 Regulaminu.

§ 3. Operator płatności.

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.
2. Regulamin usług świadczonych przez Blue Media jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci bluecash.pdf
3. Usługa płatnicza jest świadczona przez Blue Media na rzecz Klientów Usługodawcy na podstawie umowy zawartej przez Usługodawcę z Blue Media.

§ 4. Metody płatności.

Usługodawca umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty opłaty rezerwacyjnej, kaucji oraz czynszów najmu z wykorzystaniem następujących sposobów płatności:
1. Zapłata przy pomocy portfeli elektronicznych.
2. Płatność automatyczna Pay by link:
Oferowana przez banki usługa polegająca na automatycznym wypełnieniu formularza przelewu i prostej autoryzacji transakcji realizowanej przez Klienta. Płatność jest gwarantowana, a więc każdy komunikat przekazany przez Blue Media zapewnia o obciążeniu rachunku bankowego Klienta.
3. Szybki przelew bankowy:
1) Płatność szybkim przelewem bankowym realizowana jest na podstawie przelewu wewnątrzbankowego na rachunek Blue Media w banku Klienta,
2) Przelew realizowany jest na podstawie wygenerowanych danych, które Klient uzupełnia samodzielnie w bankowości elektronicznej.
4. Płatność z wykorzystaniem systemu BLIK:
1) System BLIK umożliwia dokonanie płatności, bezgotówkowo, za pomocą za pomocą aplikacji banku zainstalowanej w telefonie Klienta,
2) Warunkiem korzystania przez Klienta z tej metody płatności jest zawarcie przez Klienta umowy z bankiem będącym uczestnikiem systemu BLIK,
3) Transakcja w systemie płatności mobilnych BLIK realizowana jest za pomocą generowanego w aplikacji mobilnej banku 6-cyfrowego kodu. Kody są jednorazowe, a ich ważność wygasa po 2 minutach od momentu ich wygenerowania na żądanie Klienta.
5. W przypadku wyboru przez Klienta jednej z metod płatności wymienionych w ust. 1-5 powyżej, za dzień zapłaty opłaty rezerwacyjnej albo kaucji uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

§ 5. Zwroty płatności.

1.W przypadku konieczności zwrotu Klientowi dokonanej przez niego płatności, zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność, chyba że Klient udzielił wyraźnej zgody na inny sposób zwrotu.
2. W każdym przypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 6. Reklamacje dotyczące płatności.

1. Klient może złożyć reklamacje, jeśli usługi dotyczące płatności, przewidziane w niniejszym regulaminie zostały wykonane niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie Blue Media lub ustawie o usługach płatniczych.
2. Reklamację usług Klient powinien złożyć bezpośrednio do Blue Media. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres: Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.pomoc.bluemedia.pl,pocztą elektroniczną na adres: platnosci@bm.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 58 7604 844 w godzinach 8.00-22.00 w dni robocze oraz w godzinach 8.00-16.00 w soboty albo osobiście do protokołu w siedzibie Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
3. Usługodawca może udzielić Klientowi wsparcia w procesie reklamacji usługi dotyczącej płatności realizowanej przez Blue Media. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą pod numerem telefonu: 48 717860000 pocztą elektroniczną na adres: obsluga@vantagerent.pl albo w formie pisemnej na adres: VD RENT LÓDŹ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Usługodawca informuje, że administratorem danych osobowych Klientów w zakresie zawarcia umowy rezerwacyjnej oraz umowy najmu jest spółka pod firmą: VD RENT LÓDŹ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław, zarejestrowaną w REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW prowadzony przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr 0000848412, NIP: 8992881952, REGON: 386454940,
2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl, numer telefonu: (+48) 71 786 00 16, adres: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław.
3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy najmu lokalu mieszalnego – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klienta obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, numer NIP oraz numer rachunku bankowego.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://vantagerent.pl/obowiazek-informacyjny-rodo.
6. Polityka prywatności jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://vantagerent.pl/obowiazek-informacyjny-rodo.
7. W zakresie obsługi płatności Blue Media jest odrębnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych Klientów.

§ 8. Reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy.

1. Usługodawca informuje stosownie do przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, że Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia do umowy rezerwacyjnej oraz umowy najmu opisane w art. 27 powołanej ustawy, albowiem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta nie stosuje się do umów dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, z wyłączeniem przepisów rozdziału II ustawy.
2. Klientowi z tytułu umowy rezerwacyjnej oraz umowy najmu przysługują prawa z rękojmi za wady opisane w przepisach art. 664 oraz 682 Kodeksu cywilnego.
3. Klient może złożyć reklamację numerem telefonu: 48 717860000 pocztą elektroniczną na adres: obsluga@vantagerent.pl, w formie pisemnej na adres: VD RENT LÓDŹ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław albo osobiście w siedzibie Usługodawcy.
4. Okres rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy rezerwacyjnej albo umowy najmu przez Klienta.
2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod numerem telefonu: 48 717860000, pocztą elektroniczną na adres: obsluga@vantagerent.pl, albo pocztą na adres: VD RENT LÓDŹ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021r.
4. Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.vantagerent.pl.

? Menu