Wybierz język

Regulamin konkursu – mieszkaj inaczej

Regulamin Konkursu pod nazwą „Mieszkaj inaczej!”
organizowanego przez Vantage Development S.A.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin konkursu (Regulamin) określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia konkursu publicznego pn. „Mieszkaj inaczej!” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000030117, nr REGON: 930778024, nr NIP: 8960000701, o kapitale zakładowym w wysokości 30108257,72 zł, opłaconym w całości (Organizator). Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 21.04.2021r. do 26.04.2021r. Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem opublikowane zostanie na łamach dziennika Gazeta Wrocławska (strona www.gazetawroclawska.pl) oraz w mediach społecznościowych organizatora pod marką Vantage Rent.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
5. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów prawa polskiego oraz zasad określonych niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest na dedykowanej stronie internetowej: www.vantagerent.pl/konkurs, oraz w lokalu siedziby Organizatora.
6. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod następujący adres e-mail: konkurs@vantage-sa.pl .

§ 2
Cele Konkursu, Uczestnicy i zadanie konkursowe
1. Celem Konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych, najciekawszych odpowiedzi na pytania konkursowe zgłoszone do Konkursu przez jego Uczestników.
2. Zadanie konkursowe należy wykonać na dedykowanej stronie internetowej: www.vantagerent.pl/konkurs.
3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do konkursu, obejmujące odpowiedź na 1 lub 2 pytania.
4. Odpowiedź powinna być zapisana w języku polskim.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być czytelnicy dziennika Gazeta Wrocławska oraz użytkownicy portalu www.vantage-sa.pl posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i spełniający wymagania przepisane Regulaminem.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora (i podmiotów zależnych od Fundatora w rozumieniu art.4 k.s.h.) oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
7. Uczestnicy spełniający wymagania określone w ust.4 -5 mogą wziąć udział w Konkursie przesyłając zadanie konkursowe w sposób wskazany w ust.2. Przesłanie odpowiedzi na przynajmniej 1 pytanie oznacza zgłoszenie się danej osoby do Konkursu.
8. Zgłoszenia do Konkursu sporządzone w sposób nieprawidłowy, niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
9. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:
• jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
• dobrowolnie przystępuje do Konkursu,
• zapoznał się i zaakceptował Regulamin w całości,
• wyraża zgodę na komunikację z Organizatorem i Fundatorem, w tym w drodze elektronicznej, we wszelkich kwestiach związanych z Konkursem, w tym w szczególności w celu otrzymywania informacji o zwycięzcach Konkursu, przyznaniu nagród, zmianach Regulaminu.
10. Przystępując do Konkursu Uczestnik składa jednocześnie następujące oświadczenie: „Działając jako Uczestnik Konkursu Mieszkaj Inaczej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celach niezbędnych do organizacji, przeprowadzenia, promocji Konkursu i komunikacji (w tym elektronicznej) w ramach Konkursu przez Vantage Development S.A., ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław, KRS 0000030117 (Administrator danych osobowych), na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu „Mieszkaj inaczej!” czasu organizowanego w dniach od 21.04.2021r. do 26.04.2021r. przez Vantage Development S.A., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Zostałam/Zostałem pouczony o dobrowolności podania danych, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz o prawie dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz usunięcia danych, jak również zostałam/zostałem pouczony o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednocześnie cofnięcie zgody uniemożliwia dalszy udział w Konkursie. Dane Uczestnika będą przetwarzane do chwili wycofania zgody na przetwarzanie lub usunięcia postu konkursowego. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Vantage Development S.A. pod adresem mailowym iodo@vantage-sa.pl ”
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieczytelnych, niepełnych lub wadliwych danych. Podanie danych obarczonych ww. wadą skutkuje brakiem możliwości otrzymania nagrody w Konkursie.
12. Nagrodami w Konkursie za zwycięzców, laureatów 3 pierwszych miejsc jest:
– nagroda pieniężna w wysokości 500 zł każda.

§ 3
Zasady wyłaniania i nagradzania zwycięskich zadań konkursowych
1. Zgłoszone do Konkursu wypowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej złożonej z trzech przedstawicieli Fundatora, która wyłoni jej zdaniem trzy najlepsze, oryginalne, najciekawsze odpowiedzi, których autorzy zostaną zwycięzcami Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu wysyłając odpowiedź na pytania do Konkursu oświadcza, że wypowiedź jest przejawem jego oryginalnej i własnej twórczości, a także że jest on jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich do tekstu, który nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.
3. Zadania konkursowe nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności naruszać praw osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń zawierających takie treści.
4. Uczestnik poprzez przesłanie zadania konkursowego do Konkursu, wyraża zgodę na jego publikację na stronie portalu https://www.facebook.com/vantagerent oraz stronie gazetawroclawska.pl z podaniem imienia i nazwiska autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, wyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych licencji na korzystanie z zadania konkursowego na następujących polach eksploatacji:
1) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
3) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
4) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego oraz korzystanie z tych zmian i modyfikacji;
5) prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji utworów na poziomie redakcyjnym (stylistycznym, interpunkcyjnym) internetowego oraz korzystanie z tych zmian i modyfikacji;
6) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;
7) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
8) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy;
9) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom,.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju lub wartości nagrody po ogłoszeniu takiej zmiany w czasie trwania Konkursu.
6. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
7. Nagroda pieniężna zostanie przekazana bezpośrednio przez Fundatora na rachunek bankowy każdego z laureatów Konkursu, pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia o prawie do posiadania i użytkowania wskazanego rachunku bankowego, w terminie do 31 maja 2021.
8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie https://www.facebook.com/vantagerent oraz w serwisie www.gazetawrocławska.pl . Informacja ta zostanie również przesłana zwycięzcom Konkursu na adres mailowy podany przez zwycięskich Uczestników dnia 27.04.2021 roku wraz ze wskazaniem terminu i sposobu odbioru nagrody.
2. Każdy ze zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku i aby otrzymać nagrodę, zobligowany jest stawić się osobiście do lokalu siedziby Organizatora, tj. Vantage Development SA, ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław, w ustalonym wspólnie z Organizatorem terminie.
3. Niestawiennictwo w terminie i miejscu wskazanym w ust.2. lub stawiennictwo bez spełnienia warunku określonego w ust.2 zdanie ostatnie jest równoznaczne z przepadkiem nagrody na rzecz Fundatora.
4. Każdy Uczestnik, któremu została przyznana nagroda w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach portalu www.vantage-sa.pl oraz na stronie www.gazetawroclawska.pl , jak również w sposób wskazany w §2 ust.12.
5. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub Fundatora.
6. Nagrody nieodebrane lub nieprzyznane z przyczyn dotyczących Zwycięzców pozostają własnością Fundatora.

§ 5
Prawa własności intelektualnej
1. Fundator wskazany w §1 ust.3., zgodnie z art.921 §3 k.c., zastrzega przejście na swoją rzecz autorskich praw majątkowych do nagrodzonych zdań konkursowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych §3 ust.4 oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawem wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych oraz prawa z zakresu własności przemysłowej (w tym w szczególności w zakresie nabycia przez Fundatora prawa do uzyskania prawa ochronnego do znaku towarowego). Jednocześnie Fundator udziela Organizatorowi licencji zezwalającej na korzystanie z nagrodzonych zadań konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 prawa autorskiego w celu i w zakresie związanym w organizacją, przeprowadzeniem i promocją Konkursu.
2. Postanowienie ust.1 dotyczy każdego z nagrodzonych zadań konkursowych, w tym nagrodami określonymi w postanowienia Regulaminu oraz nagrodami specjalnymi, nie przewidzianymi wcześniej przez Organizatora.
3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw wskutek korzystania przez Organizatora lub Fundatora z praw własności intelektualnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi lub Fundatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko Organizatorowi lub Fundatorowi roszczeń, zwalniając Organizatora i Fundatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu powstałego na skutek wystąpienia przez osobę trzecią z takimi roszczeniami.
4. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora lub Fundatora, a powstałych w związku z korzystaniem z praw własności intelektualnej zgodnie z Regulaminem. W związku z tym Uczestnik zwalnia Organizatora oraz Fundatora z odpowiedzialności z tego tytułu, a w przypadku pokrycia przez Organizatora lub Fundatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w Regulaminie, Uczestnik zwróci na rzecz Organizatora lub Fundatora wszystkie związane z tym faktem koszty.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Vantage Development S.A,. ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław dopiskiem „Konkurs Mieszkaj Inaczej”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
6. W wyniku rozpoznania reklamacji Organizator może podjąć decyzję o uwzględnieniu reklamacji albo jej nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem.
7. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji na piśmie wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
8. Niemożliwość przesłania decyzji wskutek niepodania lub nieprawidłowego (w tym nieczytelnego) podania niezbędnych danych nie obciąża Organizatora.
9. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych/klauzula informacyjna
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO).
2. KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator, tj. VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000030117;
 inspektorem ochrony danych osobowych Organizatora jest: Anna Szewczyk, e-mail: iodo@vantage-sa.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z organizacją, przeprowadzeniem, promocją Konkursu i komunikacją (w tym elektroniczną) w ramach Konkursu;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające z portalu gazetawroclawska.pl;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub usunięcia zadania konkursowego, natomiast w przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia Konkursu;
 podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− na podstawie art.17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art.17 ust.3e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem oraz z uwzględnieniem, że cofnięcie zgody uniemożliwia dalszy udział w Konkursie;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
2. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu lub ogólnych przepisów prawnych mogą skutkować wykluczeniem z Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do warunków Regulaminu, przedłużenia lub skrócenia okresu Konkursu lub jego odwołania (wcześniejszego zakończenia).
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Organizatora.
5. Konkurs jest organizowany według przepisów prawa polskiego i wszystkie spory z nim związane będą rozstrzygane według tego prawa przez sądy polskie.

 

? Menu