Wybierz język

Polityka prywatności – Klauzula 3

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612), przy ulicy Jaworskiej 11.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres wynajmowanego mieszkania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikowania się w celu przesyłania newslettera, informacji handlowych, dotyczących ofert Spółek z Grupy Vantage oraz innych informacji o akcjach promocyjnych, wydarzeniach, konsultacjach ze specjalistami, konkursach oraz o zapisach na wydarzenia i konsultacje, zapowiedziach ofert oraz na kontaktowanie się w celu badania opinii o oferowanych produktach i usługach.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO)

Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

  1. Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych dla spółki,
  2. Agencjom reklamowym świadczącym usługi na rzecz spółki,
  3. Podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w treści zgody do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż 2 lata od zakończenia obowiązywania umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora: ul. Jaworska 11, 53-612 Wrocław albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl. Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody będzie skutkowało niemożnością dalszego kontaktu z Państwem w celach wskazanych w treści zgody.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 15-18 RODO.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

W celu realizacji ww. uprawnień prosimy się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Jaworska 11, 53-612 Wrocław.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

? Menu