Wybierz język

Facebook – polityka prywatności

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: nr telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres I.P. komputera albo urządzenia mobilnego oraz numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy najmu lokalu mieszalnego albo usługowego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

 1. Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych dla spółki, w tym Facebook Ireland Ltd.,
 2. Agencjom reklamowym świadczącym usługi na rzecz spółki,
 3. Vantage Development S.A. jako podmiotowi dominującemu wobec spółek z grupy kapitałowej Vantage Development.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 2 lat od końca roku  kalendarzowego, w którym nastąpiło wypełnienie formularza kontaktowego.

Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl. Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody będzie skutkowało niemożnością uzyskania odpowiedzi na pytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 i 21 RODO.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Lista spółek:

 • Vantage Development S.A., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • VD Rent Poznań 1 sp. z o.o. (dawniej: VD Invest Wrocław sp. z o.o.), 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • VD Rent Wrocław 1 sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • VD Rent Łódź 1 sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44
 • VD Rent Wrocław 2 sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • VD Rent Łódź 1 sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • VD Serwis sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • VD Budownictwo sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • IPD Invest sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • VD sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • Popowice sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • Finanse VD sp. z o.o. sp.k., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,
 • TAG Residential Real Estate sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44
? Menu