Wybierz język

Dane osobowe

Informacja na temat przetwarzania danych pozyskiwanych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób przebywających na terenie i w obiektach objętych monitoringiem jest jedna ze spółek Grupy Vantage Development, wskazana na tablicy informacyjnej w miejscu zlokalizowania kamery monitoringu. Lista spółek wykorzystujących monitoring wizyjny:

– VD Rent Wrocław 1 sp. z o.o., ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław,

– VD Rent Wrocław 2 sp. z o.o., ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław,

– VD Rent Poznań 1 sp. z o.o., ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław,

– VD Rent Łódź 1 sp. z o.o., ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław,

 1. Inspektor ochrony danych

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iodo@vantage-sa.pl nr telefonu: 71 786 00 16.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w postaci wizerunku osoby oraz numerów tablic rejestracyjnych pojazdów, zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) odnoszących się do konieczności zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa osób fizycznych na terenie objętym monitoringiem i będącym własnością Administratora.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Administrator może przekazywać dane osobowe spółce Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław, oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym wykonawcom usług ochrony mienia, kancelariom prawnym, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także organom władzy publicznej uprawnionym do otrzymania takich danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia nagrania, chyba że nagrania obrazu zawierające dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu, prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator otrzymał informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu. W takich przypadkach termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej z osób, której dane przetwarzane są w związku ze stosowaniem monitoringu, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia wobec przetwarzania danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do bycia zapomnianym;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu korzystania z infrastruktury znajdującej się na nieruchomości Administratora, poruszania się po terenie objętym monitoringiem, korzystania z lokali na wynajem oraz z parkingu podziemnego. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz (bez dźwięku).

 1. Obiekty i obszar objęty monitoringiem

Monitoringiem wizyjnym objęte są budynki z lokalami przeznaczonymi do wynajmu, wraz z najbliższym otoczeniem, w szczególności: teren bezpośrednio przylegający do budynków, będących własnością Administratora, wejścia do klatek schodowych, bramy wjazdowe do garażu podziemnego, teren placu zabaw i innej infrastruktury zlokalizowanej na nieruchomości. Monitoring nie obejmuje i nie rejestruje obrazu z miejsc dostępnych publicznie poza terenem będącym własnością Administratora.

? Menu